ROPS.PSO.3321.US.131.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu trzech cykli szkoleniowych pod nazwą Praca z dziećmi i młodzieżą. Jeden cykl szkoleniowy składa się z 5 modułów, każdy po 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie jeden cykl szkoleniowy trwa 120 godzin dydaktycznych/15 dni szkoleniowych. Jedna grupa szkoleniowa liczy nie więcej niż 20 osób. Łączna liczba grup szkoleniowych: 3. Łączna liczba osób: nie więcej niż 60. Łączna liczba godzin do realizacji: 360. Łączna liczba dni szkoleniowych: 45 dni (po 15 dni szkoleniowych na każdy cykl). Celem realizacji szkolenia jest podniesienie umiejętności uczestników w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania, zaburzeniem więzi, z rodzin wieloproblemowych, z FAS oraz przejawiającymi zachowania autodestrukcyjne. Nie dopuszcza się możliwości połączenia grup.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.