Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 września 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji i przeprowadzeniu wizyty studyjnej w Republice Czeskiej, która obejmuje świadczenie usług edukacyjnych (zakres merytoryczny), tłumaczeniowych, transportowych, hotelarskich, restauracyjnych, ubezpieczeniowych. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 1
FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ BYĆ RAZEM
ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn
Data złożenia oferty: 21.09.2018 r. godz. 13:00
Cena oferty brutto: 39.740,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 70 %, doświadczenie moderatora – 20 % oraz dodatkowe podmioty ekonomii społecznej – 10 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła: FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ BYĆ RAZEM z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Wałowej 4.