ROPS.PSO.3321.US.140.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego wynikającego z obciążenia w relacji wspierającej. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnienie umiejętności radzenia sobie ze stresem, profilaktyką stresu oraz podniesieniem umiejętności związanych z technikami neutralizacji wypalenia zawodowego pracowników ośrodków adopcyjnych.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.