ROPS.PSO.3321.US.120.2018 – Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedury Niebieskie Karty organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty z terenu województwa śląskiego. Celem superwizji jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę Niebieskie Karty.
Liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej przypadająca na 1 grupę: 28.
Liczba dni superwizji przypadająca na 1 grupę: 4, każdy po 7 godzin dydaktycznych.
Liczba grup superwizji: 3.
Liczba osób w 1 grupie: około 12 uczestników.
Łączna liczba godzin dydaktycznych superwizji grupowej do realizacji: maksymalnie 84.
Łączna liczba dni superwizji grupowej: 12.
Łączna liczba uczestników: około 36 osób.
Superwizja grupowa musi odbywać się w dni robocze, pomiędzy godziną 08:30 a 17:30.
Superwizja winna odbywać się z przynajmniej 7 dniowym odstępem między spotkaniami dla poszczególnych grup. Dokładny harmonogram superwizji zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 14 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.