ROPS.PSO.3321.US.134.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona. Warsztaty mają trwać 24 godziny zegarowe (4 dni warsztatowe (sobota + niedziela x 2), każdy po 6 godzin zegarowych). Liczba grup warsztatowych: 2, liczące nie więcej niż 6 par (12 osób) w każdej z grup. Zatem łącznie do realizacji są 48 godzin zegarowych dla 2 grup warsztatowych dla łącznie 24 osób. Warsztaty dla obydwu grup mają odbywać się równolegle. Warsztaty mają służyć nabyciu umiejętności obserwacji zachowań i identyfikacji potrzeb własnych i dziecka, wyrażania siebie, strategii rozwiązywania konfliktów, mediacji i tworzenia reguł na zasadzie współuczestnictwa. Trening Skutecznego Rodzica metodą Thomasa Gordona ma za zadanie przygotować przyszłych rodziców na efektywne wychowanie dzieci w każdym wieku i skuteczne rodzicielstwo z jak najmniejszą ilością problemów. Warsztaty mają za zadanie dostarczyć rodzicom potrzebnych umiejętności zanim pojawią się kłopoty z dziećmi.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 14 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.