ROPS.PSO.3321.US.136.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Dylematy wychowania – warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Warsztaty mają trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni warsztatowe (sobota + niedziela), każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup warsztatowych: 2, liczące nie więcej niż 8 par (16 osób) w każdej z grup. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne dla 2 grup warsztatowych dla łącznie 32 osób. Celem warsztatów jest przygotowanie kandydatów na rodziców adopcyjnych na zetknięcie się z typowymi dylematami wychowawczymi z jakimi na co dzień spotykają się opiekunowie dzieci. Zmierzenie się z tego typu zagadnieniami w pracy warsztatowej pozwoli przyszłym rodzicom na identyfikowanie zachowań dziecka w sposób szybki i prawidłowy oraz w sposób właściwy nauczy reagować na sytuacje trudne pojawiające się w procesie wychowawczym młodego człowieka. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 10 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty