ROPS.PSO.3321.US.126.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kontrola realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej wraz z najmem sal szkoleniowych każdorazowo na terenie miasta Katowice. Szkolenie składa się z trzech modułów: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego oraz prawa pracy; Procedury kontroli – metody i techniki prowadzenia kontroli, dokumentacja, przeprowadzanie rozmów z dziećmi podczas kontroli oraz Interdyscyplinarne podejście do problemu dziecka i rodziny. Każdy z modułów ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 12 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych, 2 + 2 + 2) dla łącznie maksymalnie 36 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie regulacji prawnych oraz procedur, metod i technik kontroli realizacji zadań zlecanych w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 10 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.