Zgłoś kandydata do tytułu Ambasadora lub Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018

Zapraszamy do udziału Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1892/278/V/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie dwóch osób starszych mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą w życiu społecznym.

W ramach Konkursu przyznane będą dwa tytuły „Ambasadora/Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”, a także pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody. Laureatami mogą zostać osoby w wieku 60 lat lub więcej (liczonym według daty urodzenia na dzień zgłoszenia kandydatury), mieszkające i działające na terenie województwa śląskiego np. seniorzy działający w organizacjach pozarządowych, wolontariusze, założyciele różnych grup samopomocowych, osoby prowadzące działania na rzecz swojego środowiska zamieszkania i zaangażowane we współpracę z samorządem lokalnym, seniorzy prowadzący działania na rzecz łączenia różnych pokoleń, dbający o respektowanie praw osób starszych i przełamujący stereotypy.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez:

  • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat);
  • gminne/powiatowe jednostki organizacyjne;
  • organizacje pozarządowe;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
  • gminne rady seniorów;
  • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny).

Osoba zgłoszona musi wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo w Konkursie.

Zgłoszeń kandydatów można dokonywać do 14 września 2018 r. poprzez złożenie uzupełnionego i podpisanego wniosku o przyznanie wyróżnienia (zgodnego z wzorem). Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10 czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na ww. adres.

O zakwalifikowaniu wniosku do konkursu decyduje data jego wpływu w wersji papierowej do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”.

Koordynatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 730 68 74 lub mailowo na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl

Załączniki:

Regulamin Konkursu “Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”
Wniosek o przyznanie wyróżnienia w konkursie “Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2018”