Rekrutacja do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w coachingu dla pracowników socjalnych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Coaching dedykowany jest wytypowanym pracownikom socjalnym z gminy lub z gminy i powiatu, które podpisały porozumienie o współpracy w ramach projektu.

Celem usługi coachingowej jest wsparcie merytoryczne pracowników socjalnych, poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego podczas indywidualnych spotkań z Coachem, a także pomoc i wzmocnienie pracowników socjalnych w zakresie pracy z konkretnymi osobami/rodzinami, które będą uczestniczyły w kolejnych etapach realizacji projektu.

Osoby wyznaczone do udziału w coachingu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika Projektu na podany adres zgodnie z wyznaczonym w wiadomości e-mail terminie.


Załącznik 1 – Regulamin uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w Coachingu dla pracowników socjalnych.

Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika Projektu.