ROPS.PSO.3321.US.119.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą FAS/FASD – diagnoza i formy terapii. Szkolenie trwa 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, każdy po 8 godzin dydaktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem szkolenie będzie doskonalenie wiedzy uczestników w zakresie diagnostyki Płodowego Zespołu Alkoholowego oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych, a także zapoznanie ich z metodami pracy i terapii dzieci, u których takie zaburzenia stwierdzono. Szkolenie ma przygotować uczestników do prowadzenia diagnozy zaburzeń ze spektrum FASD z wykorzystaniem 4-cyfrowego kwestionariusza diagnostycznego lub innego narzędzia diagnostycznego FAS/FASD. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 08 sierpnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.