ROPS.PSO.3321.US.116.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja bloku szkoleniowego pod nazwą Wiedzieć więcej – lepiej rozumieć. Blok szkoleniowy składa się z dwóch warsztatów: Porozmawiajmy o adopcjiJa Rodzic oraz coachingu rodzicielskiego. Blok szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup uczestników warsztatów: 1, liczba grup uczestników coachingu: 2. Maksymalna liczba uczestników warsztatów: 20 osób. Maksymalna liczba uczestników sesji coachingowej: 16 rodzin (32 osoby). Celem bloku szkoleniowego jest pogłębienie zagadnień związanych z problematyką jawności adopcji oraz doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami związanymi z byciem rodzicem, a także ewentualnymi problemami wychowawczymi. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 02 sierpnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.