Projekt i wykonanie narzędzia informatycznego w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 20 lipca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i udostępnienie narzędzia w postaci interaktywnej mapy potrzeb sektora ekonomii społecznej województwa śląskiego. Narzędzie będzie agregowało i prezentowało dane o podmiotach ekonomii społecznej (PES) województwa śląskiego, oferujących różnego rodzaju produkty i usługi, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym. Z drugiej strony będzie pokazywało zapotrzebowanie na te usługi w ujęciu terytorialnym (wśród gmin, jak i na poziomie całego regionu). Ponadto, narzędzie będzie umożliwiało generowanie graficznych prezentacji na wykresach (tak, aby można było uchwycić zmianę trendów/sytuacji w określonym przedziale czasu). Ponieważ nie wszystkie dane będą skwantyfikowane, generowanie wykresów będzie dotyczyło tylko niektórych zmiennych, wskazanych przez Zamawiającego (np. liczba osób zatrudnionych w PES; przyrost/spadek zatrudnienia, procentowy udział branż, w których działają PES; liczba/procent gmin stosujących klauzule społeczne; liczba/procent osób bezrobotnych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie). Narzędzie będzie umożliwiało porównywanie i generowanie wykresów dot. ww. zmiennych w okresach półrocznych i rocznych oraz prezentowanie zachodzących trendów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 5
BACOM Bartosz Wesołowski
ul. Chmielna 7, 41-209 Sosnowiec
Data złożenia oferty: 30.07.2018 r. godz. 09:50
Cena oferty brutto: 56.900,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: BACOM BARTOSZ WESOŁOWSKI z siedzibą w Sosnowcu (41-209) przy ulicy Chmielnej 7.