Ogłoszenie konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku – II edycja

Uchwałą nr 1590/271/V/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pn.: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku – II EDYCJA.
W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów realizowanych przez:

  1. Gminy województwa śląskiego, których dochody uzyskane z tytułu koncesji na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku nie przekroczyły kwoty 200 000,00 zł oraz których placówki wsparcia dziennego nie otrzymały pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w 2018 roku, w ramach pierwszej edycji konkursu (Uchwała nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku) w tym na:
    Zadanie nr 1: Utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, a następnie ich prowadzenie.
    Zadanie nr 2: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.
  2. Powiaty województwa śląskiego, z wyjątkiem gmin na prawach powiatu oraz tych których specjalistyczne placówki nie otrzymały pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w 2018 roku, w ramach pierwszej edycji konkursu (Uchwała nr 1018/256/V/2018 z dnia 9 maja 2018 roku) na
    Zadanie nr 3: Wzmocnienie placówek świadczących specjalistyczną pomoc osobom i rodzinom doświadczającym problemów alkoholowych, w tym przemocy

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.
Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

Do pobrania: