ROPS.PSO.3321.US.103.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą RODO – zasady, prawa i obowiązki w obszarze przetwarzania danych osobowych. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy, 6 godzin dydaktycznych szkolenia, 2 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji z trenerem). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 25 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, 1 + 1, 12 godzin dydaktycznych szkolenia oraz 4 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji z trenerem) dla łącznie maksymalnie 50 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie zmian wynikających z obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie nowych zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 09 lipca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.