ROPS.PSO.3321.US.96.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu ośmiu szkoleń pod nazwą Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Celem szkoleń jest przedstawienie znaczenia pracy zespołowej, wzmocnienie integracji, komunikacji i współpracy pomiędzy podmiotami, które będą ze sobą kooperowały. Szkolenia odbędą się w 4 subregionach województwa śląskiego (to jest na terenie następujących miast: Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Rybnik). W każdym subregionie mają się odbyć 2 szkolenia z ww. tematu adresowane do 2 różnych grup docelowych (szkolenie I dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych oraz szkolenie II dla pracowników operacyjnych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych). Każde szkolenie (szkolenie I i szkolenie II), w każdym z subregionów, ma trwać 7 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) i zostać przeprowadzone dla 3 grup szkoleniowych/warsztatowych (każde), każda licząca maksymalnie 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 168 godzin dydaktycznych (8 dni szkoleniowych) dla łącznie 24 grup uczestników (łącznie około 430 osób). Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 06 lipca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.