Regionalna konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje” organizowana w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji edukacyjnej pn. „Kooperacja 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”, która odbędzie się 21 czerwca 2018 roku w Hotelu Silesian w Katowicach, ul. Szybowcowa 1A.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna.

Celem  Konferencji jest przedstawienie uczestnikom potrzeby kooperacji i  korzyści  wynikającej ze  współpracy  instytucji pomocy społecznej oraz innych podmiotów polityk sektorowych tj. policji, sądownictwa, ochrony zdrowia, systemu oświaty  na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców województwa śląskiego.

Podczas Konferencji, w ramach panelu dyskusyjnego w gronie specjalistów z różnych instytucji, prowadzona będzie debata na temat potrzeby pogłębienia współpracy, możliwych obszarów współdziałania, występujących barier i  szans na współpracę a także różnych form i metod kooperacji na rzecz profilaktyki i niwelowania negatywnych skutków wykluczenia społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej na podany adres do dnia 19 czerwca 2018.

Załączniki: