Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 25 maja 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 580 sztuk pamięci przenośnych (pendrive) USB 2.0 lub 3.0 o pojemności minimum 2GB w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. 150 sztuk pamięci przenośnych należy najpóźniej dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, pokój 116) do 20 czerwca 2018 roku, pozostałe 430 sztuk pamięci przenośnych należy najpóźniej dostarczyć na swój koszt i ryzyko do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (40-142 Katowice, ul. Modelarska 10, pokój 116) do 13 lipca 2018 roku.

UWAGA!
Środki finansowe przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia wynoszą:
8.700,00 zł brutto, to jest nie więcej niż 15,00 zł brutto za 1 sztukę pamięci przenośnej.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 04 czerwca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 4
CONSTELLATION Aneta Piluch
ul. Reymonta nr 25 lok. 30, 05-250 Radzymin
Cena oferty brutto: 7.447,20 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: CONSTELLATION Aneta Piluch z siedzibą w Radzyminie (05-250) przy ulicy Reymonta nr 25 lok. 30.