ROPS.PSO.3321.US.78.2018 – Zakup usług medycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
Część I – Konsultacje okulistyczne dla dzieci na terenie miasta Katowice:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji okulisty dziecięcego dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 30 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie miasta Katowice, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Część II – Konsultacje otolaryngologiczne dla dzieci na terenie miasta Katowice:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na realizacji konsultacji otolaryngologicznych dla dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Usługa powinna zostać zrealizowana dla maksymalnie 25 dzieci do dnia 10 listopada 2018 roku na terenie miasta Katowice, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 09 maja 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.