ROPS.PSO.3321.US.66.2018 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowej konferencji edukacyjnej na terenie miasta Katowice organizowanej w ramach projektu pod nazwą Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowej konferencji edukacyjnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Konferencja edukacyjna odbędzie się na terenie miasta Katowice w dniu 18 maja 2018 roku. Świadczenie usług polega na zapewnieniu wyżywienia oraz udostępnieniu zaplecza konferencyjnego i sprzętu podczas spotkania. Baza żywieniowa oraz sala szkoleniowo-konferencyjna muszą znajdować się w tym samym budynku. Obiekt musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 23 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

 

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.