ROPS.PSO.3321.US.60.2018 – Ponadstandardowe wsparcie dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na realizacji ponadstandardowego wsparcia dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Ponadstandardowe wsparcie dla dzieci będzie polegało w szczególności na zapewnieniu diagnozy i terapii w ramach wspomagania rozwoju dla dzieci poniżej 1 roku życia przebywających w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym w Gliwicach oraz organizacji specjalistycznych zajęć wspomagających dla dzieci między 2 a 11 rokiem życia przebywających w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo-Terapeutycznych w Gliwicach. Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia w wieku 0 – 11 lat przebywające pod opieką Centrum Administracyjnego Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej w Gliwicach. Przewiduje się maksymalnie 8 dzieci w wieku do 1 roku życia oraz maksymalnie 30 dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 16 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.