ROPS.PSO.3321.US.51.2018 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Uczestnikami zajęć są dzieci zgłoszone do przysposobienia przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek. Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii jest wspieranie rozwoju dzieci w szczególności poprzez: naukę koncentracji; rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie prawidłowych relacji społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki; rozwijanie zasobu słownictwa oraz zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 04 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o odstąpieniu od realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

  1. Informacja o odstąpieniu od realizacji zamówienia przez Wykonawcę.