Regionalna konferencja pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Urzędem Miejskim w Zabrzu, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wyższą Szkołą Techniczną organizują regionalną konferencję pt.: Skuteczne strategie rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim, która odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2018 roku w siedzibie filii Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu.

Konferencja jest skierowana w szczególności do jest przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, różnych grup zawodowych (m. in.: pracownicy oświaty, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pracownicy ośrodków terapii uzależnień) oraz organizacji pozarządowych województwa śląskiego, a także partnerów realizujących projekt.

Wydarzenie uzupełnia i rozszerza działania podejmowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020, oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020. Ponadto, wpisuje się w Strategię Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.

Przedsięwzięcie stanowi realizację projektu pod tym samym tytułem, dofinansowanego przez Ministra Zdrowia – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Rekrutację prowadzi