ROPS.PSO.3321.US.50.2018 – Turnus terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin organizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą: realizacja spotkania 1 (spotkania diagnostycznego) oraz realizacja turnusu terapeutycznego. Celem działania jest poszerzenie diagnozy, nauka samoregulacji, rozwijanie kompetencji społecznych oraz wspieranie rozwoju neuromotorycznego u przysposobionych dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, związanym w szczególności z zespołem FAS, a także wyposażenie rodziców tych dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wychowania i prawidłowego wspierania rozwoju. Umożliwi ono również wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci dotkniętymi FAS i innymi zaburzeniami, a także wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami oraz rodzeństwem.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.


Miejsce i termin składania ofert:
Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:
Pełna treść zapytania ofertowego,
Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.