Śląska Rada ds. Seniorów inicjatorem dla działań w zakresie polityki senioralnej

23 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Podczas spotkania przedstawiciele Rady zaakceptowali projekt apelu Śląskiej Rady ds. Seniorów skierowany do władz samorządowych odnośnie powoływania Rad Seniorów, stanowiący jednocześnie zaproszenie do korzystania ze wsparcia eksperckiego członków Rady w zakresie polityki senioralnej. W dokumencie, który zostanie przekazany gminom województwa śląskiego, zwrócono uwagę iż postępujący proces starzenia się społeczeństwa staje się poważnym wyzwaniem i wymaga nowego podejścia do rozwiązywania problemów osób starszych oraz tworzenia warunków poprawiających jakość życia seniorów. W tym zakresie najwięcej zadań spoczywa na lokalnych władzach samorządowych. Członkowie Rady zadeklarowali osobiste zaangażowanie w udzielenie pomocy merytorycznej gminnym samorządom oraz Radom Seniorów w zakresie przygotowania i realizacji polityki senioralnej, a także w inicjowanie i organizację wydarzeń, które będą rozwijać aktywność i integrację środowiska seniorów w naszym regionie.

Ponadto członkowie Rady dyskutowali o możliwych formach włączenia się Rady w przygotowanie tegorocznej edycji Kongresu Obywatel Senior – wydarzenia organizowanego corocznie przez Park Śląski i Fundację Park Śląski. Proponowali również własne pomysły do programu Kongresu, który w 2018 r. odbędzie się już po raz siódmy.

Przeprowadzono również warsztaty, podczas których przedstawiciele Rady wypracowywali propozycję działań dla miast województwa śląskiego w celu uczynienia ich bardziej przyjaznym seniorom. Proponowane rozwiązania dotyczyły dziewięciu poniższych obszarów:

  • przestrzenie publiczne i budynki publiczne,
  • zdrowie i opieka,
  • transport,
  • czas wolny,
  • bezpieczeństwo,
  • partycypacja,
  • mieszkalnictwo,
  • edukacja,
  • działalność administracji.

W oparciu o zgromadzone informacje przygotowany zostanie dokument, w który zostaną pokazane możliwe formy działań służących kształtowaniu miast przyjaznych seniorom.