ROPS.PSO.3321.US.27.2018 – Przeprowadzenie zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych z elementami dogoterapii jest wspieranie rozwoju dzieci w szczególności poprzez: naukę koncentracji; rozwijanie czynności intelektualnych, które stosuje się w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; budowanie prawidłowych relacji społecznych oraz wspomaganie obniżania poziomu negatywnych emocji u dzieci; rozwijanie małej i dużej motoryki; rozwijanie zasobu słownictwa oraz zwiększenie aktywności i sprawności ruchowej. Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z elementami dogoterapii będą odbywać się w Domu Dziecka z siedzibą w Bytomiu przy Placu Jana 13. Zamawiający zapewni salę do realizacji zajęć. Łączna liczba zajęć edukacyjno-terapeutycznych: 5 spotkań po 50 minut każde, dla maksymalnie 13 dzieci w wieku 8-13 lat (1 grupa). Zajęcia mają odbywać się cyklicznie, to znaczy co około 2 tygodnie. Dokładny harmonogram zajęć edukacyjno-terapeutycznych zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. Wykonawca zapewni materiały oraz pomoce szkoleniowe/dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć edukacyjno-terapeutycznych.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.