ROPS.PSO.3321.US.26.2018 – Obsługa prawna ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obsługi prawnej ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


2) Realizacja usług obsługi prawnej będzie odbywać się w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, między godziną 08:00 a 16:00, w terminach ustalonych telefonicznie lub mailowo z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, w siedzibach następujących ośrodków adopcyjnych:
a) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu, ul. Krzywa 2,
b) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Częstochowie, ul. Sobieskiego 17b,
c) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Rybniku, ul. Floriańska 28,
d) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Wodzisławiu Śląskim, ul. Styczyńskiego 2,
e) Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Bielsku-Białej, ul. Potok 6,
f) Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Sosnowcu, ul. Skautów 1.
Poradnictwo dla w/w ośrodków będzie świadczone w wymiarze godzinowym zgodnym ze zgłaszanymi przez nie potrzebami.
3) Maksymalny, łączny wymiar świadczenia usług obsługi prawnej ośrodków adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych wynosi 75 godzin zegarowych.
4) Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2018 roku lub do wyczerpania limitu godzin.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 19 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.