Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków zespołów interdyscyplinarnych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, że Fundacja PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje projekt Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu przeprowadzona zostanie superwizja konsultacyjno-wspierająca dla członków zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych. W 2018 roku utworzonych zostanie na terenie całego kraju 36 grup superwizyjnych, z których każda zrealizuje 18 godzin dydaktycznych, z podziałem na trzy jednodniowe sesje superwizyjne trwające po 6 godzin dydaktycznych. W każdym województwie przewiduje się przeprowadzenie superwizji dla co najmniej jednej grupy. Superwizję prowadzić będą superwizorzy certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy przyjadą do wybranych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

– formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji na stronie – puip.rops-katowice.pl