ROPS.PSO.3321.US.21.2018 – Wybór osób prowadzących spotkanie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu wykładu, przeprowadzeniu warsztatów oraz panelu dyskusyjnego pod nazwą Vademecum budowania więzi w rodzinie – warsztaty dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Spotkanie ma być zrealizowane w formie warsztatów wzbogaconych o sesję wykładową, panel dyskusyjny oraz projekcję seansu filmowego. Spotkanie ma trwać 8 godzin dydaktycznych dla jednej grupy uczestników. Liczba grup: 2, każda licząca około 80 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe (1 + 1)), dla łącznie około 160 osób. Celem spotkania jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich uczestników, pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki zaburzeń więzi, budowania trwałych relacji w rodzinie oraz wsparcie w rozumieniu zachowań i akceptacji możliwych odmienności/deficytów dzieci przysposobionych. Spotkania mają umożliwić także wymianę doświadczeń pomiędzy kandydatami na rodziców adopcyjnych. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 07 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.