ROPS.PSO.3321.US.1.2018 – Obsługa prawna projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w okresie styczeń – maj 2018 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

1) Obsługa prawna polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1999 z późn. zm.).

2) Obsługa prawna projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach obejmuje w szczególności:
a. przygotowywanie/opracowywanie projektów aktów prawnych, wzorów umów, porozumień itp. zawieranych przez Ośrodek w związku z realizacją zadań projektowych;
b. opiniowanie pod względem formalno-prawnym w/w dokumentów oraz projektów pism, a także bieżące doradztwo we wskazanym zakresie;
c. konsultowanie prowadzonej przez pracowników oceny wniosków o dotacje;
d. konsultowanie prowadzonych przez pracowników kontroli dotacjobiorców;
e. obsługa prawna w zakresie zgodności prowadzonych w ramach projektu działań z:
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
– Ustawą z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
– Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
– Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych,
– Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
– Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020,
– Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

3) Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 18 stycznia 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.