Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję.

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym na:  Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż w ww. postępowaniu wybrano oferty następujących Wykonawców:

Część I

STUDIOEMKA

ul. św. Kaspra del Bufalo 5, 42-221 Częstochowa

Cena oferty brutto: 4336,98 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: łączna cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: STUDIOEMKA z siedzibą w Częstochowie (42-221) przy ul. św. Kaspra del Bufalo 5

Część II

Studio Reklamy EFEKT s.c.

ul. Marklowicka 23A, 44-300 Wodzisław Śląski

Cena oferty brutto: 3646,95 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: łączna cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Studio Reklamy EFEKT s.c. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (44-300) przy ul. Marklowickiej 23A.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję.

II. Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Modelarska 10, 40-142 Katowice

III. Termin wykonania zamówienia:

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 roku.

IV. Opis kryteriów wyboru oferty:

Przy ocenie ofert w każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 • Łączna cena brutto – 100%

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby dwóch Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim materiałów promujących adopcję zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy według cen zawartych w złożonej ofercie.
 3. Dostawa do siedzib Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego realizowana będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 15 grudnia 2017 roku.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części zamówienia.
 3. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: skrawczyk@rops-katowice.pl w terminie do dnia 29 listopada 2017 roku, do godz. 14.00.
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).
 6. Prawdopodobny termin wyboru ofert dla każdej z części zamówienia i ogłoszenia wyników nastąpi do 2 dni roboczych od upływu terminu zbierania ofert.
 7. W przypadku wpłynięcia/ złożenia przez Wykonawców 2 lub większej liczby ofert z taką samą łączną ceną brutto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty, która wpłynęła jako pierwsza.
 8. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
 9. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 10. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiony przez Wykonawcę prawidłowy rachunek/faktura VAT płatna w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, przelewem na podane konto.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 13. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu równoznaczne jest z akceptacją warunków umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

 • Sylwia Krawczyk
 • Tel. 32 730 68 97
 • e-mail: skrawczyk@rops-katowice.pl

VIII. Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki: