Zapytanie ofertowe na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby ROPS w Katowicach 1 000 sztuk teczek ofertowych A4 z gumką w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty związku z zapytaniem ofertowym na projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach 1 000 sztuk teczek ofertowych A4 z gumką, w ramach Programu pn. Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

W ww. postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Polibiuro Adam Richta
Al. Mireckiego 18/1
41-209 Sosnowiec
Cena oferty brutto: 2 100,00 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 23 listopada 2017 roku oraz była najkorzystniejsza biorąc pod uwagę kryterium ceny.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO.

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach 1 000 sztuk teczek ofertowych A4 z gumką w ramach Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2017 roku

Opis kryteriów wyboru oferty:
cena brutto – 100%

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – wzór umowy