ROPS.PSO.3321.US.61.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:
Część I – Szkolenie pn. Ochrona danych osobowych,
Część II – Zajęcia dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Część I – Szkolenie pn. Ochrona danych osobowych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Ochrona danych osobowych w łącznym wymiarze 6 godzin dydaktycznych w dniu 02 grudnia 2017 roku. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z zakresu gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i ochrony danych osobowych w kontekście działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 40 osób.

Część II – Zajęcia dla pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu:

  • szkolenia pod nazwą Efektywna komunikacja w zespole pracowniczym w łącznym wymiarze 4 godzin dydaktycznych w dniu 30 listopada 2017 roku. Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności współpracy w zespole oraz poznanie zasad i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania poprawnych relacji interpersonalnych w pracy zawodowej. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 40 osób,
  • warsztatu I pod nazwą Skutecznie zarządzanie zespołem w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych w dniu 01 grudnia 2017 roku. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności menedżerskich niezbędnych w skutecznym zarządzaniu zespołem oraz zwiększenie umiejętności w zakresie sposobów wyznaczania i delegowania zadań,
    a także skutecznych narzędzi motywowania. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 15 osób,
  • warsztatu II pod nazwą Warsztaty kreatywnego myślenia w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych w dniu 01 grudnia 2017 roku. Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności twórczego myślenia oraz zwiększenie wiedzy z zakresu technik kreatywnego rozwiązywania problemów oraz umiejętności ich stosowania w pracy zawodowej. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 15 osób,
  • warsztatu III pod nazwą Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych w dniu 01 grudnia 2017 roku. Celem szkolenia jest rozwój kompetencji interpersonalnych oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu rozpoznawania istotnych elementów stresu i wypalenia zawodowego, diagnozowania własnego poziomu wypalenia zawodowego i tolerancji na stres oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 15 osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do  zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 08 listopada 2017 roku, o godzinie 10.00

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.