ROPS.PSO.3321.US.57.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatowej oraz wykładowej pod nazwą Osoba zaburzona psychicznie, dotknięta uzależnieniem czy w kryzysie suicydalnym – rozpoznawanie, interwencja, pomoc oraz kompetencje służb dla 80 osób – 5 wykładów po 1 godzinie dydaktycznej każdy dla całego audytorium, a następnie 11 godzin dydaktycznych warsztatów dla każdej z 4 grup (11 godzin dydaktycznych x 4 grupy warsztatowe). Liczba osób w jednej grupie warsztatowej: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 25 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.