ROPS.PSO.3321.US.54.2017 – Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotyczące obsługi następujących zajęć, podzielonych na 3 części:
Część I – 3-dniowe zajęcia w terminie od 25 do 27 października 2017 roku
Część II – 3-dniowe zajęcia w terminie od 08 do 10 listopada 2017 roku
Część III – 2-dniowe zajęcia w terminie od 16 do 17 listopada 2017 roku
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:
Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 09 października 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.