ROPS.PSO.3321.US.52.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Kreatywny trening kompetencji psychospołecznych z elementami arteterapii dla rodziców adopcyjnych i dzieci – uczestników projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem treningu jest doskonalenie kompetencji rodzicielskich poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu umiejętności społecznych, w szczególności uważnej komunikacji z dzieckiem i aktywnego słuchania dziecka. Usługa ma być zrealizowana na terenie miasta Bielsko-Biała, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych dla 1 grupy warsztatowej (około 20 osób w grupie). Łączna liczba grup: 3. Łączna liczbą godzin do realizacji: 24. Łączna liczba dni warsztatowych: 6 (każdy po 4 godziny dydaktyczne). Łączna liczba uczestników: około 60 osób.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 września 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.