Nabór uczestników superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”

Serdecznie zapraszamy do udziału w superwizji grupowej dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty” z terenu województwa śląskiego. Celem przedsięwzięcia jest doskonalenie i umacnianie zasobów wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz kompetencji interpersonalnych członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”, zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014-2020. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 22 września 2017 roku.

Założenia programowe superwizji:

 • Diagnozowanie przemocy w rodzinie. Mechanizmy i dynamika przemocy/konfliktu.
 • Budowanie relacji. Strategie pomocowe wobec dorosłych osób doświadczających przemocy (kobiet, mężczyzn, osób starszych, osób niepełnosprawnych).
 • Pomoc dziecku krzywdzonemu, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka wykorzystywanego seksualnie.
 • Działania interwencyjne oraz pomocowe wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (kobiet, mężczyzn, osób starszych, osób niepełnosprawnych).

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w podziale na subregiony województwa śląskiego, do 5 grup superwizyjnych realizujących spotkania w następujących terminach:

Obszar: Terminy spotkań
w 2017 r.
Prowadzące – posiadają certyfikaty superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
GRUPA I SUBREGION CENTRALNY
 • 3 października
 • 17 października
 • 26 października
 • 8 listopada
Pani Iwona Wiśniewska
GRUPA II SUBREGION POŁUDNIOWY
 • 4 października
 • 11 października
 • 18 października
 • 25 października
Pani Izabela Kałka
GRUPA III SUBREGION CENTRALNY
 • 5 października
 • 19 października
 • 9 listopada
 • 16 listopada
Pani Barbara Leszczyńska
GRUPA IV SUBREGION ZACHODNI
 • 6 października
 • 13 października
 • 20 października
 • 3 listopada
Pani Izabela Kałka
GRUPA V SUBREGION PÓŁNOCNY
 • 8 listopada
 • 15 listopada
 • 22 listopada
 • 29 listopada
Pani Izabela Kałka oraz Pani Iwona Wiśniewska

Superwizja dla każdej grupy trwa 28 godzin dydaktycznych – zajęcia będą się odbywały w formie czterech jednodniowych spotkań w wymiarze 7 godzin dydaktycznych, w godzinach: od 9.00 do 15.00. Realizowane będą w trybie stacjonarnym, w Katowicach. Liczba miejsc w grupie – 12.

Na zajęciach bezpłatnie zapewniamy Państwu lunch, przerwę kawową oraz usługę superwizji. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na zajęcia oraz nie zapewnia noclegów.

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Zakwalifikowanie do udziału obliguje do uczestnictwa w całości zajęć.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32/ 730 68 91 lub 66.