Zapytanie ofertowe z dnia 08 września 2017 roku na wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Wykonanie ekspertyzy w zakresie potencjału rynkowego podmiotów ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz promocji i wsparcia działań na rzecz ekonomii społecznej na poziomie gminnym, powiatowym i regionalnym. Ekspertyza zostanie wykonana w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim i wykorzystana do przygotowania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rekomendacji dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i zaliczanych do niego podmiotów. Część podsumowująca ekspertyzy powinna obejmować co najmniej 5 głównych wniosków i rekomendacji, popartych diagnozą/analizą sytuacji w przedmiotowym zakresie, a także wskazywać bariery mogące utrudniać ich realizację.

Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Ofertę zawierającą wymagane załączniki należy przesłać na adres mailowy aczechowska@rops-katowice.pl
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego wykonawcy:

Anna Waligóra
Łączna cena brutto: 4.200,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowi łączna suma punktów uzyskanych za kryteria: Łączna cena brutto – 70%, Wykształcenie -10%, Doświadczenie eksperckie lub doradcze w obszarze ekonomii społecznej – 20%. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Pani Anna Waligóra.