Zapytanie ofertowe z dnia 05.09.2017 r. na zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, książek, płyt, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Część I:

Żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymagań Zamawiającego postawionych w zapytaniu ofertowym.

Część II:

Nie złożono żadnej oferty.

Część III:

Nie złożono żadnej oferty.

Część IV:

Wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Sen-Si Katarzyna Piekarska

Cena oferty brutto: 1 493,27 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Sen-Si Katarzyna Piekarska z siedzibą w Warszawie (02-210) Al. Krakowska 262/5

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materaców rehabilitacyjnych, sprzętu, akcesoriów, książek, płyt, gier i zabawek wspierających terapię Integracji Sensorycznej (SI) oraz ich dostawa do ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa śląskiego w ramach realizacji projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane załączniki należy przesłać na adres mailowy jkrywult@rops-katowice.pl
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 14 września 2017 roku.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załącznik nr 1 – Formularze ofertowe,
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy.