ROPS.PSO.3321.US.50.2017 – Wybór osoby do realizacji diagnoz i terapii logopedycznych w Wodzisławiu Śląskim dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do realizacji na terenie miasta Wodzisław Śląski diagnoz i terapii logopedycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia i przysposobionych – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Usługa powinna zostać zrealizowana w wymiarze maksymalnie 100 godzin zegarowych do dnia 30 listopada 2017 roku, w miejscu (gabinecie) wskazanym przez Wykonawcę.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 29 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty