ROPS.PSO.3321.US.48.2017 – Organizacja wizyty studyjnej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji czterodniowej wizyty studyjnej zawierającej jako główne miejsca realizacji wizyty Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA z siedzibą w Gdańsku (80-830) przy ulicy Długi Targ 39/40 oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Debrznie (77-310) przy ulicy Ogrodowej 26. Przedmiotowa usługa ma być zrealizowana dla grupy liczącej do 13 uczestników i ma obejmować: świadczenie usługi transportowej, noclegowej, restauracyjnej, ubezpieczeniowej oraz organizacji wizyty z podziałem na część merytoryczną i dobre praktyki. Wizyta studyjna organizowana jest w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 23 sierpnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.