Rekrutacja na szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Szkolenia dedykowane są osobom realizującym zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przemocy w rodzinie z terenu województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 sierpnia 2017 roku do godziny 13.00.

Tematyka szkoleń:

 1. Praca z dziećmi i młodzieżą stosującą środki psychoaktywne – wczesne rozpoznanie oraz podejmowanie interwencji
 2. Młodzież a narkotyki i Nowe Substancje Psychoaktywne – strategie i koalicje w samorządach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
 3. Młodzież z grup ryzyka – podejmowanie interwencji profilaktycznej w sytuacji używania narkotyków i Nowych Substancji Psychoaktywnych
 4. Praca socjoterapeutyczna z dziećmi z rodzin z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych
 5. Rozpoznawanie wzorów picia i podejmowanie interwencji wobec pacjentów pijących alkohol ryzykowanie i szkodliwie
 6. Interwencja profilaktyczna wobec kobiet w ciąży lub młodych matek, w tym z grup ryzyka
 7. Diagnoza zaburzeń i metody pracy z dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym (FAS),
 8. Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych
 9. Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
 10. Diagnoza i wsparcie dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym
 11. SEMINARIUM – Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym – wprowadzenie
 12. SEMINARIUM – Realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym

 

Po zapoznaniu się z Zasadami rekrutacji oraz udziału w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz opisem wybranego szkolenia, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

 

Informujemy, iż w ramach aktualnej rekrutacji można zgłosić się tylko na jedno z powyższych szkoleń/seminariów.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

 • 32/ 730 68 76
 • 32/ 730 68 66
 • 32/ 730 68 91

Odnośniki: