ROPS.PSO.3321.US.35.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu bloku zajęć składającego się z trzech szkoleń w formie warsztatów i dwóch seminariów pod nazwą Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w łącznym wymiarze 142 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie województwa śląskiego.

Celem bloku szkoleniowego jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym z problemem alkoholowym w zakresie m. in. pracy z ofiarą przemocy w rodzinie, w tym z dzieckiem krzywdzonym oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie oraz z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Blok szkoleniowy pod nazwą Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym obejmuje:

  1. Szkolenie I: Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym – funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w wymiarze 28 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4,
  2. Szkolenie II: Praca z osobą doznającą przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w wymiarze 28 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4,
  3. Szkolenie III: Diagnoza i wsparcie dziecka doświadczającego przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2,
  4. Seminarium I: Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym – wprowadzenie w wymiarze 35 godzin dydaktycznych dla 1 grupy seminaryjnej. Liczba osób w grupie: 15. Łączna liczba dni szkoleniowych: 5,
  5. Seminarium II: Realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym w wymiarze 35 godzin dydaktycznych dla 1 grupy seminaryjnej. Liczba osób w grupie: 15. Łączna liczba dni szkoleniowych: 5.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 11 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.