ROPS.PSO.3321.US.34.2017 – Wybór osób prowadzących blok szkoleniowy pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu bloku szkoleniowego składającego się z dwóch szkoleń w formie warsztatów pod nazwą Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego w łącznym wymiarze 42 godzin dydaktycznych, realizowanego w Katowicach.

Celem bloku szkoleniowego jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, w tym przemocy w rodzinie w zakresie m. in. podejmowania interwencji wobec kobiet w ciąży lub młodych matek, w tym z grup ryzyka oraz diagnozy zaburzeń i zapoznania z metodami pracy z dziećmi dotkniętymi płodowym zespołem alkoholowym (FAS). Blok szkoleniowy Profilaktyka uzależnień i zaburzenia okresu prenatalnego obejmuje:
Szkolenie I: Interwencja profilaktyczna wobec kobiet w ciąży lub młodych matek, w tym z grup ryzyka w wymiarze 28 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 4,
Szkolenie II: Diagnoza zaburzeń i metody pracy z dziećmi z płodowym zespołem alkoholowym (FAS) w wymiarze 14 godzin dydaktycznych dla 1 grupy szkoleniowej. Liczba osób w grupie: 20. Łączna liczba dni szkoleniowych: 2.

Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 czerwca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.