ROPS.PSO.3321.US.31.2017 – Wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji 14-dniowego turnusu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz ich rodzin realizowanego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
  2. Termin realizacji turnusu terapeutycznego: od 16 do 29 sierpnia 2017 roku.
  3. Celem działania jest niwelowanie zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i społecznych u dzieci przysposobionych, związanych w szczególności z syndromem FAS, a także wyposażenie rodziców tych dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do ich wychowania i prawidłowego wspierania rozwoju. Umożliwi ono również wymianę doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z FAS i innymi zaburzeniami, a także wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami oraz rodzeństwem.
  4. Grupą docelową są dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, które zostały przysposobione oraz ich rodziny adopcyjne – łącznie 15 rodzin. Łączna liczba uczestników turnusu terapeutycznego to około 52 osoby, w tym:
  • Około 30 rodziców (osób dorosłych),
  • Około 16 dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (w wieku od 2 do 11 lat),
  • Około 6 dzieci – rodzeństwa dzieci przysposobionych (w wieku do 9 lat).

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym – rozdział I. Przedmiot zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 12 czerwca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.