ROPS.PSO.3321.US.28.2017 – Wybór osób do realizacji działań w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

Cześć I –Wybór 1 osoby do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Sosnowcu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór jednej osoby do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Diecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym w Sosnowcu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie.

Cześć II – Wybór 2 osób do realizacji działań w niepublicznym ośrodku adopcyjnym w Bytomiu:
Przedmiotem zamówienia jest wybór dwóch osób do realizacji działań w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych w Ośrodku Adopcyjnym i Pieczy Zastępczej Towarzystwa rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Bytomiu. Usługa ma być świadczona w wymiarze 15 godzin zegarowych miesięcznie przez każdą z osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 30 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty