Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020

W dniu 10 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął projekt Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020, powierzając Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przeprowadzenie jego konsultacji społecznych (Uchwała nr 43/164/V/2017). Projekt Programu stanowi realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 i uwzględnia rekomendacje zawarte w Narodowym Programie Zdrowia oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”. Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), Program stanowi część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej poddawanej konsultacjom z powiatami.

Wobec powyższego, w dniu 26 stycznia 2017 roku, w Centrum Psychiatrii im. dra Krzysztofa Czumy w Katowicach (budynek przy ul. Korczaka 2) odbyło się spotkanie mające na celu skonsultowanie projektu Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu ds. opracowania projektu Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 oraz przedstawiciele powiatów i gmin na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Spotkanie prowadziła Małgorzata Grządziel (Kierownik Działu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego), która przywitała zebranych przedstawiając porządek spotkania. Następnie, Anna Markiewicz (Specjalista w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego) prezentowała najważniejsze elementy ewaluacji zrealizowanego Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016. W dalszej części spotkania Małgorzata Grządziel zaprezentowała kluczowe zagadnienia diagnozy problemów związanych z narkotykami i narkomanią w województwie śląskim, a następnie omówiła projekt Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020. Prezentacjom towarzyszyła dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania nie wnieśli do projektu Programu uwag merytorycznych, popierając jego realizację w niezmienionym kształcie.

Równocześnie, projekt Programu został udostępniony do konsultacji społecznych szerokiemu gronu odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.rops-katowice.pl oraz poczty elektronicznej (gminy, powiaty, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, organizacje pozarządowe, koordynatorzy gminni ds. uzależnień, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego). Konsultacje społeczne projektu Programu, trwały do dnia 27 stycznia 2017 roku. Zainteresowane osoby i podmioty mogły zgłaszać uwagi na stosownym formularzu za pośrednictwem poczty elektronicznej, pocztą tradycyjną oraz osobiście, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Przekazane w powyższy sposób uwagi miały charakter edytorski i zostały uwzględnione w treści dokumentu. Nie wniesiono do projektu uwag merytorycznych. Uczestnicy konsultacji uznali propozycje zawarte w projekcie Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 za wyczerpujące i poparli ich realizację.