ROPS.PSO.3321.US.2.2017 – Świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Katowice.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 stycznia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Spółdzielnia Socjalna “RYBKA”
ul. Radosna 35A
40-472 Katowice
Cena oferty brutto: 121 014,39 zł

Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowi najkorzystniejsza cena brutto w zakresie świadczenia usług cateringowych na terenie miasta Katowice. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Spółdzielnia Socjalna „Rybka” z siedzibą w Katowicach (40-472) przy ulicy Radosnej 35 A.