Zapytanie ofertowe z dnia 29 grudnia 2016 roku na zakup usługi tłumaczenia pisemnego dokumentacji z języków obcych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na język polski z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia: Usługa tłumaczenia pisemnego dokumentacji z języków obcych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na język polski z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG.

Opis kryteriów wyboru oferty:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
– cena brutto – 100%
W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania dodatkowego zapytania dogrywkowego wśród prawidłowo złożonych ofert z jednakową ceną.

Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 05 stycznia 2017 roku, do godziny 10:00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy: 
Lingua-IT Sp. z o. o.
ul. Gallusa 10/12
40-594 Katowice
Łączna cena brutto: 5.718,00 zł

Uzasadnienie wyboru: kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena brutto w zakresie realizacji usług tłumaczenia pisemnego dokumentacji z języków obcych krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na język polski z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych w krajach UE i EOG. Uwzględniając powyższe, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Lingua-IT z siedzibą w Katowicach (40-594) przy ulicy Gallusa 10/12.