Sprawozdanie z konsultacji społecznych Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020

Dnia 25 sierpnia 2016 roku na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (www.rops-katowice.pl) umieszczono zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie śląskim na lata 2016-2020. Informacja została także opublikowana na stronie Samorządu Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl). Powyższe zaproszenie zostało przesłane do jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Informacja o rozpoczęciu konsultacji ukazała się również w prasie o zasięgu regionalnym.

Uwagi można było zgłaszać do 30 września 2016 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmaruszyj@rops-katowice.pl; poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, lub osobiście – do kancelarii ROPS w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30.

Poniżej przedstawiamy wykaz zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag i opinii wraz z odniesieniem się do nich przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Pobierz plik