ROPS.PSO.3321.US.3.2016 – Świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ROPS.PSO.3321.US.3.2016.
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących obsługę jednodniowego seminarium interdyscyplinarnego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.
Termin realizacji spotkania: 25 listopada 2016 roku.
Miejsce realizacji seminarium: na terenie miasta Katowice.
Przewidywana liczba osób: grupa do 80 osób.
Usługa obejmuje wyżywienie, na które składają się: jedna przerwa kawowa, jeden obiad oraz udostępnienie sali konferencyjnej i sprzętu podczas spotkania dla grupy do 80 osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 21 października 2016 roku, o godzinie 10.00.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:
Kliknij tutaj